ආදරණීයන්ගේ දිනය සඳහාම සුවිශේෂී වූවක්
Valentine’s Day Special

 


Directions

0/0 steps made
 1. භාජනයකට දමා ක්‍රීම් (ඝනකම්) රත් කරගන්න.
  Boil Heavy Cream in a pot.
 2. මද රස්නයෙන් ක්‍රීම් උණුසුම් වීමට තබා ඊට මිල්ක් චොක්ලට් එකතු කරගන්න.
  Warm the cream over low heat and add the Milk Chocolate.
 3. චොකලට් ෆොන්ඩියු එකේ දියවී යන තෙක් හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
  Stir until the chocolate melts into a fondue.
 4. ෆොන්ඩියු එක වෙනත් භාජනයකට දමන්න.
  Transfer the fondue to a serving bowl.
 5. චොකලට් දිගටම උණුසුම්ව තබාගැනීම සඳහා භාජනයට යටින් ඉටිපන්දම් කිහිපයක් දල්වා තබන්න.
  To keep the chocolate continuously warm, light up candles underneath the bowl.
 6. මීළඟට මාෂ්මෙලෝ සහ ස්ටෝබෙරි එකට මස්කූර වල ගසාගන්න.
  Next, skewer Marshmallows and Strawberries together.
 7. මස්කූර පිළිවෙලට එක පේලියක් ලෙස සාදාගන්න.
  Arrange the skewers neatly in a row.
 8. එම සකස් කරගත් මස්කූර මතට උණුසුම් චොකලට් ෆොන්ඩියු එක වක් කරන්න.
  Pour the heated chocolate fondue over the skewers.
 9. ඔබට අවශ්‍ය නම් සහ තවත් නිර්මාණශීලි ලෙස මෙය පිළිගැන්විය යුතු නම් මේ සමඟ කපා ගත පලතුරු පිළිගන්වන්න.
  You can also cut and serve fruits as desired and get creative.
 10. උණුසුම්ව පිළිගන්වා ඔබේ ආදරණිය බව වැඩි දියුණු කරගන්න.
  Up your romance by serving it warm and gooey.

සතුටින් භුක්ති විඳින්න.
Enjoy.