පාවිච්චි කරපූ වට්ටෝරු Additionally used recipes

පැණි අබ මිශ්‍රණය Honey Mustard Glaze

පැණි අබ මිශ්‍රණය Honey Mustard Glaze

 


Directions

0/0 steps made
 1. අවන් එක 200°C රත් කරගන්න.
  Start by preheating the oven to 200°C.
 2. එළවලු සහ පලතුරු විශාල කැබලි වලට කපා ගන්න.
  Cut vegetables/fruits (of your choice) into large pieces.
 3. කපාගත් එළවලු මස්කූර වල දමාගන්න.
  Thread the cut vegetables onto skewers.
 4. ඒ සියල්ල පැණි අබ මිශ්‍රණය වල තවරා ගන්න.
  Brush/cover all the vegetable skewers with Honey Mustard Glaze.
 5. සකස් කරගත් එළවලු ස්ක්ර්ව්ස් බේකින් ට්‍රේ එකක් මත තබන්න.
  Place the vegetable skewers onto a baking tray.
 6. මිනිත්තු 25-30ක් අවන් එකේ ග්‍රිල් (රත්) කරගන්න. අවශ්‍ය නම් බාබික්යූ ග්‍රිල් එකක් ද භාවිත කල හැකිය.
  Grill for 25-30 minutes in the oven (or on a barbecue grill).
 7. අවන් එකෙන් ඉවතට ගන්න. ඒ ග්‍රිල් කරන ලද එළවලු ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සරසා ගන්න.
  Take out of oven. Place the grilled vegetable kebabs onto a garnish/decoration of your own making.
 8. පැණි අබ මිශ්‍රණය සමඟ පිළිගන්වන්න.
  Serve with Honey Mustard Glaze.

සතුටින් භුක්ති විඳින්න.
Enjoy.