ඩයබිටසෝල් Diabetasol sweetener
 


Directions

0/0 steps made
 1. ජෙලටින් සහ උණු ජලය එකට මිශ්‍ර කොට පසුව භාවිත කිරීම සඳහා පසෙකින් තබන්න.
  Pre-mix Gelatin with hot Water and keep aside for use later.
 2. භාජනයකට ජලය දමා රත් කරගන්න.
  Boil water in a pot.
 3. ඊට ඩයබිටසෝල් ස්විට්නර් කුඩා සැෂේ පැකට් හතරක් (හෝ ග්‍රෑම් 4ක්) එකතු කොට මිශ්‍ර කරන්න.
  Add 3 sachets (or 3 grams) of Diabetasol Sweetener and stir.
 4. ජෙලටින් මිශ්‍රණය එම භාජනයට දමා සියල්ල හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
  Add the Gelatin mix into the pot and stir to mix well.
 5. අඹ සාරය (ෆ්ලවොරින්ග්) ඊට එකතු කරන්න.
  Add Mango essence/flavouring.
 6. හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න සහ මිනිත්තු 5-10ක් හොඳින් මිශ්‍ර වනතුරු තම්බා ගන්න.
  Stir and boil for 5-10 minutes till well mixed.
 7. ඒ අතරතුර , අඹ කුඩා කැබලි වලට කපා ගෙන ඒවා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ භාජනයකට දමන්න.
  Meanwhile, cut Mango pieces and place into a medium-sized bowl.
 8. ජෙලි මිශ්‍රණය උඳුනෙන් ඉවත් කරගෙන අඹ සහිත භාජනයට දමාගන්න.
  Remove the jelly mixture from heat and transfer to the bowl.
 9. මිනිත්ති කිහිපයක් හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන, අඹ කැබලි වලට ජෙලි මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වයෙන් පිසීමට ඉඩ දෙන්න.
  Stir for a few minutes and allow the Mango pieces to cook from the heat of the jelly mixture.
 10. ජෙලි මිශ්‍රණය සහිත භාජනය ශීතකරණයේ පැය 12ක් පමණ තබන්න.
  Refrigerate for about 12 hours to allow the jelly mixture to settle.
 11. ඉවතට ගෙන අවශ්‍ය පරිදි අලංකාර කොට පිළිගන්වන්න.
  Take out, garnish and serve cold.


පිළිගන්වන්න හෝ පසුව ගැනීම සඳහා ශීතකරණයේ දමා තබන්න.
Refrigerate unless you use it immediately.

සතුටින් භුක්ති විඳින්න.
Enjoy.

 

තව දියවැඩියාවෙන් කෑම සඳහා More Diabetic-friendly Recipes

Mango Jelly (with Diabetasol Sweetener) අඹ ජෙලි (ඩයබිටසෝල් ස්විට්නර් සමඟ)

අඹ ජෙලි Mango Jelly (දියවැඩියාව සඳහා for Diabetics)