පාවිච්චි කරපූ වට්ටෝරු Additionally used recipes

රෝස් කරන ලද කුකුල් මස් Roast Chicken

රෝස් කරන ලද කුකුල් මස් Roast Chicken

 


Directions

0/0 steps made
 1. තෙල් තාච්චිය රත් කරගන්න.
  Heat Oil in a pot.
 2. ඊට සුදු ළුණු, ඉඟුරු, ළුණු, අමු මිරිස් සහ කරපිංචා එකතු කරගන්න.
  Add Garlic, Ginger, Onion, Green Chillies and Curry Leaves.
 3. තෙල් ස්වල්පයක් සමඟ මද වෙලාවක් බැදගන්න.
  Sauté for few minutes.
 4. කැරට් සහ ලීක්ස් ඊට එකතු කරගන්න.
  Add Carrots and Leeks.
 5. එළවලු මද වශයෙන් පිසෙන තෙක් තෙල් ස්වල්පයක් සමඟ සෙමින් බැදගන්න.
  Sauté until vegetables are slightly cooked.
 6. හොඳින් මිශ්‍ර කර එළවලු තාච්චියේ පසෙකට කරන්න.
  Stir and move the vegetables to the side of the pot.
 7. බිත්තර තාච්චියේ අනෙක් පසට වක් කර එය තාච්චියට නොඇලෙන ලෙස තබාගන්න.
  Pour stirred Eggs into the empty side of the pot, and scramble.
 8. ඊට රෝස් කරන ලද කුකුල් මස් කැබලි සහ තක්කාලි එකතු කරගන්න.
  Once the eggs are scrambled, add Roast Chicken pieces and Tomatoes.
 9. සියලු දේ මිශ්‍ර කරගන්න.
  Stir everything together.
 10. මිරිස් කැබලි එකතු කරගන්න.
  Add Chilli flakes for spice.
 11. කැබලි වලට කපාගත් ගෝදම්බ රොටි තාච්චියට එකතු කරගන්න.
  Add the shredded plain Godhamba Roti into the pot, and stir.
 12. ලුණු එකතු කරගන්න.
  Add Salt.
 13. කුළුබඩු ආදියේ පදම බලන්න. අවශ්‍ය නම් තවත් මිරිස් කුඩු සහ ළුණු එකතු කරන්න.
  Check seasoning. Add more Salt and Chilli Flakes if needed.
 14. කොත්තු සදා ගන්නා ආකාරයට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.
  Stir and start mashing the ingredients together like a kottu.
 15. උණුවෙන් ඉවතට ගන්න. උණුසුම්ව පිළිගන්වන්න.
  Take out. Serve hot.

සතුටින් භුක්ති විඳින්න.
Enjoy.